Säkerhetsdatablad – Vad du bör Veta

Ett säkerhetsdatablad är ett mycket viktigt dokument som ger dig information om hur kemiska ämnen och blandningar av ämnen ska hanteras. De kemikalier som klassas som hälsofarliga. Vi berättar mer om vad ett säkerhetsdatablad är och om du behöver ett sådant.

Vad är ett säkerhetsdatablad?

Ett säkerhetsdatablad är ett dokument i ett förbestämt format som används för att informera alla anställda och säkerhetspersonal om hur kemiska ämnen och blandningar av ämnen ska hanteras, användas, lagras och bortskaffas på ett säkert sätt. Ett säkerhetsdatablad för kemikalier innehåller också en översikt över eventuella åtgärder som krävs i en nödsituation om en olycka inträffar. 

Vad använder man ett säkerhetsblad till?

Med ett säkerhetsblad kan du bedöma de produkter som du köper in och säljer på ett korrekt sätt. Det gäller även dig som tillverkar produkter. Säkerhetsdatablad som dokument gäller för de produkter som du använder yrkesmässigt, dvs på din arbetsplats. En utgångspunkt är att all personal tar del av och har tillgång till information till de kemikalier de kommer i kontakt med – information via säkerhetsblad eller som en förkortat version i form av skyddsblad. 

Vilken information innehåller ett säkerhetsdatablad?

Säkerhetsdatabladet innehåller allmän information om kemikalien som det fysiska, hälso- och miljöhälsofarorna, skyddsåtgärderna och säkerhetsåtgärderna för hantering, lagring och transport av kemikalien. Det innehåller också teknisk och vetenskaplig information, t.ex. information om stabilitet och reaktivitet, toxikologisk information, information kring exponeringsregister och annan information inklusive datum för beredning eller senaste revision.

Hur gammalt kan ett säkerhetsdatablad vara?

Enligt regelverket finns det inga specifika tidsintervall fastställda utöver att säkerhetsdatablad ska ses över och uppdateras regelbundet. Så snart ny information finns tillgänglig ska information spridas, i och med att det exempelvis kan innebära andra riskåtgärder inom en verksamhet.

Som arbetsgivare gäller det att säkerställa att den senaste versionen av ett säkerhetsblad, och om man använder skyddsblad alltid ska finnas tillgänglig för personalen. Versionshantering är en aspekt att ta hänsyn till och det gäller både de säkerhetsblad du själv upprättar eller de som du får.

Var ska dessa förvaras?

Det finns olika lösningar. Både i pappersform eller i en digital lösning. Det kan innebära att säkerhetsblad finns i en pärm eller att man sätter upp en kortfattat version av säkerhetsbladet i form av ett skyddsblad. Det viktiga är att de som arbetar vet hur man ska hantera kemikalierna och förstå konsekvenserna av användningen av farliga kemikalier. Informationen om produkter som innehåller farliga kemikalier ska vara lättillgänglig för alla, inklusive väktarbolag och städpersonal.

THE FOREFRONT OF TECHNOLOGY

We monitors and writes about new technologies in areas such as technology, innovation, digitization, space, Earth, IT and AI.

Related Posts